Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu Banke Sparkasse d. d. (www.sparkasse.sihttps://online.sparkasse.si/www.pozitivno.siwww.verjemivase.si) v nadaljevanju banka.


Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila dopolni ali spremeni.


Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morda prišlo zaradi, napak pri vnosu, časovnih neusklajenosti ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Banka si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije objavljene na naših spletnih mestih preveriti pri naših finančnih svetovalcih. Banka pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu lahko pride do nepredvidenih napak, zato banka za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.

Informativni izračuni

Izračuni so izključno informativne narave in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-1) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.


Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke.


Izračun upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM). Anuiteta je izračunana po metodi skupne obrestne mere ali efektivne obrestne mere.


Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražene kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov obdelave kreditnega zahtevka in zavarovanja kredita, brez stroškov življenjskega zavarovanja. Pri izračunu zavarovanja kredita so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke. EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a.

Naložbe

Točni tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni na Franklin Templeton spletni strani.


Vsebina teh strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o ponudbi banke Sparkasse ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnje. Iz izračuna pretekle donosnosti naložbe so izvzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe. Banka Sparkasse ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.


Prospekt investicijskega sklada in zadnje objavljeno letno in polletno poročilo sta v angleškem jeziku.

Varstvo osebnih podatkov in izpolnjevanje obrazcev

V Banki Sparkasse d.d. (v nadaljevanju: banka), kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Banka spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta, zato vaše podatke skrbno hranimo, hkrati pa bi jih radi obdelovali tudi z namenom prilagajanja naše ponudbe vašim željam in potrebam. Tako bi lahko zagotavljali učinkovitejšo komunikacijo, boljšo uporabniško izkušnjo in vam lahko še bolj prilagodili nove produkte in storitve.

V Banki Sparkasse d.d. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR, veljavna od 25.05.2018 dalje) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, mora banka kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja.

Banka bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V banki se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za banko izvajajo podporo njenim poslovnim procesom oziroma aktivnostim. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun banke, kot bi jih banka obdelovala sama. Zaposleni v banki osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si ali na telefonski številki 00386 1 583 25 30.  Za uveljavljanje pravic posameznika (sprememba ali preklic privolitve, seznanitev, popravek, izbris, idr.) banko obvestite na e-naslov: dpm@Sparkasse.si ali po navadni pošti na naslov: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.
 
V okviru opravljanja svoje dejavnosti v banki zbiramo in obdelujemo različne vrste osebnih podatkov. Banka obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

  • pogodba o bančnih storitvah oziroma produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;
  • neposredno poseben zakon;
  • osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;
  • zakonit interes banke ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

Banka je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (Splošne informacije), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja banka. Splošne informacije so dosegljive tukaj.

Uporabniki spletnega mesta banke imajo možnost, da prek spletnih obrazcev pridobijo dodatne informacije o ponudbi in storitvah, naročijo storitev ali se dogovorijo za svetovanje v poslovni enoti.

Šteje se, da je uporabnik spletnega mesta, ki vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom povpraševanja po bančnem produktu oziroma storitvi, seznanjen da banka osebne podatke obdela in hrani, kot zahteva veljavna zakonodaja za namen sklenitve bančnega produkta. Banka se zavezuje vse pridobljene podatke hraniti, varovati in obdelovati ter omogočati uporabniku vse pravice skladno z veljavno zakonodajo.

Video klip o GDPR – Youtube: https://youtu.be/SSkOaxlrlQU

Politika piškotkov

Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki jih ob vašem obisku tega spletnega mesta naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko prepoznamo vašo napravo, ko se z njo vrnete na naše spletno mesto, ter na ta način omogočimo boljše delovanje in uporabo spletnega mesta.


Piškoti so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Nekateri so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, nekateri izboljšajo uporabniško izkušnjo. Piškotki so lahko kratkotrajni ali dolgotrajni. Izbrišejo se po koncu poteka veljavnosti. Lahko jih izbrišemo tudi ročno.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, banka pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.


Piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo osebnih podatkov in informacij, ki bi vas lahko identificirale.