Na Hrvaškem je v teh dneh beseda moratorij v Googlovem iskalniku bolj iskan izraz kot zaščitna maska. Tudi mnogo Slovencev se sprašuje, kaj narediti, ko zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo več mogli poravnavati svojih kreditnih ali drugih finančnih obveznosti. V nadaljevanju odgovarjamo na nekaj najbolj pogostih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z odlogom plačila kredita.

Kaj pravi interventni zakon?

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki pod določenimi pogoji kreditojemalcem omogoča odlog plačila po kreditnih pogodbah in na ta način lajša posledice nastajajočih gospodarskih razmer zaradi epidemije covida-19, je začel veljati 29. 3. 2020.

Zakon zavezuje banke in hranilnice v Republiki Sloveniji, da ob izpolnjevanju pogojev kreditojemalcem omogočijo odlog plačila njihovih finančnih obveznosti za obdobje 12 mesecev. Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita tudi za rok glede plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za kreditojemalca najugodnejši.

Kaj pomeni odlog plačila?

Odlog pomeni prekinitev obveznosti plačevanja obrokov po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga, o čemer pogodbeni stranki skleneta aneks h kreditni pogodbi. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila. Odlog plačila obveznosti velja za vse vrste kreditov – potrošniške in stanovanjske.

Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. Pogoj za odlog plačila posamezne obveznosti je, da obveznost do razglasitve epidemije, torej do 12. 3. 2020, še ni zapadla v plačilo.

Kdo in pod kakšnimi pogoji je upravičen do odloga?

Po ZIUOPOK bomo banke lahko odobrile odlog plačila obveznosti fizičnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Kreditojemalec je dolžan v svoji vlogi izkazati in utemeljiti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami virusa, ki vplivajo na njegov finančni položaj, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. Vlogi je treba priložiti dokumente, ki izkazujejo, da se je finančni položaj kreditojemalca zaradi epidemije covida-19 spremenil, npr. odpoved ali sprememba pogodbe o zaposlitvi, sklep o znižanju mesečne plače …

Kakšen je postopek na banki?

Za odlog plačila obveznosti po kreditni pogodbi kreditojemalci zaprosijo z oddajo vloge banki najkasneje v roku šest mesecev po preklicu epidemije. Zakon določa, da bo ukrep veljal tudi za kreditne pogodbe, ki bodo sklenjene v obdobju veljavnosti zakona.

V banki Sparkasse smo že poenostavili interne postopke, tako da našim komitentom ni treba obiskati bančne poslovalnice. Vlogo za odobritev odloga stranke enostavno pošljete svojemu osebnemu svetovalcu po elektronski pošti. Vlogi morate priložiti vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje vašo upravičenost do odloga in bo utemeljila odobritev ukrepa.

V banki bomo vsako vlogo individualno proučili in svetovali ustrezno rešitev.

Ali se zaradi odloga plačila spremeni obrestna mera kredita?

Obrestna mera iz osnovne kreditne pogodbe se zaradi odloga plačila ne spremeni. Zakon pa določa, da se v obdobju odloga na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Našim komitentom zato priporočamo, da v primeru odloga plačila še vedno nadaljujejo vsaj z mesečnim plačevanjem obresti. V primeru odloga celotnega mesečnega obroka (glavnica + obresti) bo namreč potrebno po koncu odloga bankam znesek zapadlih obresti plačati v enkratnem znesku. V primeru dolgoročnega stanovanjskega kredita lahko ta enkratni znesek preseže celo petkratnik trenutnega mesečnega obroka.

Če vam trenutne zmožnosti ne omogočajo sprotnega plačila celotnih mesečnih obresti, si odprite varčevalni račun in sproti varčujte, kolikor pač lahko. Vsak privarčevan znesek bo namreč omilil finančni udarec plačila obresti ob koncu odloga.

Koliko znaša strošek postopka odloga?

Strošek postopka se od banke do banke razlikuje. V banki Sparkasse fizičnim osebam za odlog plačila po zakonu ne bomo zaračunali stroška obravnave zahtevka. Stranka bo morala plačati samo strošek spremembe pogodbe v višini 50,00 EUR.

Kakšne so alternative odlogu plačila?

V banki Sparkasse smo izključno za stranke, ki imajo finančne težave z vračanjem svojih posojil oz. potrebujejo dodatna sredstva za premostitev posledic bolezni covid-19, sprejeli še dodatne ukrepe za lajšanje finančnih posledic.

Poleg odloga vračila kredita imamo tako na voljo še ukrep odobritve premostitvenega limita z redukcijo. Ta deluje kot obročno plačevanje, le da je za stranke prijaznejši in preprostejši, višino in trajanje odplačevanja pa prilagodimo individualnim potrebam.